Celem niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej: „Polityką”) jest wskazanie reguł oraz działań w
zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, a także wskazanie reguł
stosowania przez nas plików cookies.

 1. ADMINISTRATOR DANCYH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Wawrzynowicz Travel Sp. z o.o ul. Sikorskiego 35, 63-100 Śrem, tel. +48 61 28 32 995, e-mail: (dalej: „Administrator”). 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować zarówno w formie tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub za pomocą adres e-mail: biuro.travel@wawrzynowicz.pl
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  a. odpowiedzi na zapytania skierowane do nas w formie mailowej czy też pisemnej
  b. wykonania zawartych umów (realizowanie zamówień, dokonanie rozliczeń, prowadzenie
  komunikacji),
  c. obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych przez Ciebie roszczeń,
  d. naszego uzasadnionego interesu (np. w przypadku konieczności obrony przed zgłaszanymi
  wobec nas roszczeniami),
  e. wysyłania Tobie informacji marketingowych – tylko, jeżeli wyraziłeś na to zgodę (newsletter)
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres poczty mailowej,
  c. numer telefonu.
 2. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:
  a. podmiotom zajmującym się obsługą prawną naszej firmy,
  b. podmiotom zajmującym się obsługą i zarządzaniem naszym systemem informatycznym,
  c. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe,
  d. podmiotom ubezpieczeniowym likwidującym szkody,
  e. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa –
  celem wykonania ciążących na nas obowiązków.
 3. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
  MIĘDZYNARODOWYCH

  Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji
  międzynarodowych.
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane pozyskane w związku ze skierowanym do nas zapytaniem, przetwarzamy do czasu
  ostatecznego zakończenia przez nas procesowania Twojego zapytania.
  Twoje dane pozyskane w związku z wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu
  przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą wynikać z umowy, a w przypadku danych
  wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
  prawa.
  Natomiast Twoje dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
  przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 5. TWOJE PRAWA
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące
  prawa:
  a. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (masz prawo do uzyskania od nas
  w szczególności informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, zakresie
  posiadanych danych, podmiotach, których są przekazywane oraz planowanym terminie usunięcia
  danych).
  b. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  c. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e. prawo do usunięcia danych osobowych
  f. prawo do przenoszenia danych osobowych
  g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i. prawo do skargi
  ◦ jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO
  lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych, masz prawo złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu wykonania swoich praw, o których mowa w pkt a) do g) powyżej, wszelką korespondencję
  powinieneś kierować pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres:
 1. ADMINISTRATOR DANCYH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Wawrzynowicz Travel Sp. z o.o ul. Sikorskiego 35, 63-100 Śrem, tel. +48 61 28 32 995, e-mail: biuro.travel@wawrzynowicz.pl (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować zarówno w formie tradycyjnej pisząc na adres Administratora lub za pomocą adres
  e-mail: biuro.travel@wawrzynowicz.pl
 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
  a. odpowiedzi na zapytania skierowane do nas w formie mailowej czy też pisemnej
  b. wykonania zawartych umów (realizowanie zamówień, dokonanie rozliczeń, prowadzenie
  komunikacji),
  c. obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych przez Ciebie roszczeń,
  d. naszego uzasadnionego interesu (np. w przypadku konieczności obrony przed zgłaszanymi
  wobec nas roszczeniami),
  e. wysyłania Tobie informacji marketingowych – tylko, jeżeli wyraziłeś na to zgodę (newsletter)
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres poczty mailowej,
  c. numer telefonu.
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:
  a. podmiotom zajmującym się obsługą prawną naszej firmy,
  b. podmiotom zajmującym się obsługą i zarządzaniem naszym systemem informatycznym,
  c. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe,
  d. podmiotom ubezpieczeniowym likwidującym szkody,
  e. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa –
  celem wykonania ciążących na nas obowiązków.
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
  MIĘDZYNARODOWYCH

  Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji
  międzynarodowych.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane pozyskane w związku ze skierowanym do nas zapytaniem, przetwarzamy do czasu
  ostatecznego zakończenia przez nas procesowania Twojego zapytania.
  Twoje dane pozyskane w związku z wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu
  przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą wynikać z umowy, a w przypadku danych
  wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów
  prawa.
  Natomiast Twoje dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
  przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 7. TWOJE PRAWA
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące
  prawa:
  a. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych (masz prawo do uzyskania od nas
  w szczególności informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, zakresie
  posiadanych danych, podmiotach, których są przekazywane oraz planowanym terminie usunięcia
  danych).
  b. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  c. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e. prawo do usunięcia danych osobowych
  f. prawo do przenoszenia danych osobowych
  g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  i. prawo do skargi
  ◦ jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO
  lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych, masz prawo złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu wykonania swoich praw, o których mowa w pkt a) do g) powyżej, wszelką korespondencję
  powinieneś kierować pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres: , tel. +48 61 28 32 995, e-mail: biuro.travel@wawrzynowicz.pl. Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek lub ustalić treści żądania, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  Odpowiedź na wniosek będzie udzielana w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli
  konieczne okaże się przedłużenie tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego
  przedłużenia.
 8. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie przez Ciebie danych,
  które są niezbędne np. do realizacji przez nas określonych usług czy przekazania odpowiedzi na
  Twoje zapytanie, może uniemożliwić nam podjęcie określonych działań.
 9. INFORMACJA O AUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.